GIEK følger internasjonale standarder for miljø, og sosiale forhold som omhandler arbeid og menneskerettigheter. Alle søknader til GIEK vurderes ut ifra sosial- og miljørisiko, virkninger og konsekvenser.

Informasjon fra kunder og andre kilder innhentet uavhengig av GIEK vil benyttes til å klassifisere prosjekter som A, B eller C, der A har den høyeste grad av risiko og konsekvenser.

I tillegg til GIEKs interne retningslinjer og rutiner, følger vi følgende internasjonale standarder:

  • OECDs Common Approaches for offisielt støttet eksportkreditt, miljø og samfunns due diligence (2016).
  • FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter.
  • IFC Performance Standards (IPS) (2012, Performance Standards) og Verdensbankens retningslinjer for miljø, helse og sikkerhet (HMS retningslinjer).

Det er forventet at våre kunder, som en del av sin egen due diligence, har gjort en vurdering av  sosial (inkludert arbeid og menneskerettigheter) og miljømessige risikoer og konsekvenser knyttet til deres prosjekt eller levering. Våre kunder bør også ha rutiner og kvalitetssystemer på plass for å unngå eller redusere risiko.

Nyttige linker:

OECD common approches

UNGP business and human rights

World Bank EHS guidelines

 

Krav til våre kunder

GIEKs mål er å integrere miljø- og menneskerettigheter i våre risikovurderinger. Vårt mål er å være en rådgivende partner som forenkler styring av risiko og potensielle negative virkninger for å redusere operasjonelle og økonomiske faktorer samt omdømmerisiko knyttet til konkrete prosjekter.

GIEKs policy for miljø og menneskerettigheter samsvarer med norske myndigheters internasjonale forpliktelser og retningslinjer. GIEKs due diligence politikk innenfor miljø- og menneskerettigheter bygger på gjennomføringen av OECDs «Common Approaches (2016)» og operasjonalisering av FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. GIEKs prosedyre for due diligence av miljø og menneskerettigheter er tilgjengelig her.

GIEK vil vurdere dokumentasjonen fra kunden, samt gjøre en egen vurdering av potensielle risikoer og negative konsekvenser knyttet til den aktuelle transaksjonen. Vår vurdering av prosjektene er basert på gjeldende lokale lover og forskrifter, og relevante internasjonale standarder, den viktigste er den internasjonale finans Corporation (IFC) Performance Standards og Core ILO Labour standarder.

Kundene bør være oppmerksom på den risikoen mulige brudd på miljø, sosiale og menneskerettigheter kan få i egen virksomhet. Det er ventet at de har gjennomført sin egen due diligence for å identifisere potensielle risikoer og konsekvenser, og har dokumentert hvordan de jobber for å forebygge og unngå dette.

For industri, landbaserte prosjekter og faste offshoreprosjekter en Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) og Handlingsplan (ESAP) ofte nødvendig.

 

For maritime prosjekter, kreves evalueringer både for konstruksjon og skrogverft for skip, også evalueringer som omhandler arbeidskraft, arbeidsforhold, helse og sikkerhet.

GIEK offentliggjør informasjon om A og B-prosjekter som har søkt om eksportfinansiering. Konsekvensutredninger (ESIA) for prosjekter i kategori A publiseres minst 30 dager før utstedt garanti.

GIEK har en omfattende due diligence-prosedyre. Alle transaksjoner blir klassifisert basert på informasjon innhentet i risikovurderingen. Risikoen deles inn i tre nivåer: A, B og C, der A er høyeste grad av risiko eller negative effekt. Miljømessige og sosiale konsekvensutredninger må offentliggjøres i prosjekter som klassifiseres A (ESIA - Environmental and Social Impact Assessment) i henhold til IFCs standarder.  GIEK vil også foreta en befaring, og tilknyttede anlegg vil også bli evaluert.

For B-klassifiserte prosjekter krever GIEK tilstrekkelig dokumentasjon på hvordan miljømessig og sosial påvirkning indentifiseres og håndteres. For C-klassifiserte prosjekter kreves det kun identifikasjon av risikoen. Alle prosjekter skal uavhengig av klassifisering følge nasjonale lover og relevante internasjonale konvensjoner som landene er forpliktet til.

Prosjekter under vurdering

Se prosjekter under vurdering her.

 

GIEK klassifiserer alle transaksjoner uavhengig av type prosjekt og hvor de skal gjennomføres iht. retningslinjene. Dette inkluder også skip og mobile offshore enheter. I de mest risikable transaksjonene skal det i utgangspunktet kreves en Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). Av naturlige årsaker kan dette være vanskelig gjennomførbart for skip og mobile offshore enheter så fremt de ikke skal på en lang kontrakt til en fast lokalisering. Enhetens tekniske kvaliteter og eier/operatørs ledelses og sikkerhetssystemer vil derfor tillegges stor vekt.

Vi vurderer risiko knyttet til både konstruksjons og driftsfasen. Når det gjelder forhold ved bygging på utenlandske verft, vurderer vi systemer og praksis på verftet knyttet til internasjonale standarder. Dette inkluderer blant annet tvangsarbeid, barnearbeid, bruk av utenlandsk arbeidskraft (fremmedarbeidere), oversikt over forhold for innleide underleverandører, retten til å organisere seg og løfte kritikkverdige forhold, implementering av nasjonale arbeidsmiljølover og generelle HMS-forhold.

Hvis det blir oppdaget alvorlige brudd på internasjonale eller nasjonale lover/regler, eller tvangsarbeid, barnearbeid, alvorlig brudd på HMS e.l. så må forbedringstiltak gjennomføres umiddelbart. Hvis tiltak ikke blir implementert kan finansering bli forsinket eller søknaden avslått. Andre forbedringsområder må håndteres over lengere tid. GIEK ønsker å bidra til forbedringer over tid. Det forventes at utenlandske verft har en god dialog med kunden samt GIEK og at det foreligger en tilfredsstillende tiltaksplan som følges opp av kunden og ettersees av GIEK.

GIEK bidrar til å realisere gode prosjekt i fattige land ved å vurdere prosjektets utviklingsfremmende effekt, og påse at det ikke er i konflikt med norsk bistandspolitikk.

GIEK's normale kredittvurderingsprosess sikrer at saker som får tilbud om garanti har blitt vurdert til å være godt fundert når det gjelder leveransedyktighet, inntjening og evne til å bære gjeld. Når det gjelder salg til fattige land, der staten kan tenkes å ha mindre administrativ kapasitet, vil GIEK være spesielt vaktsom og påse at transaksjonen er utviklingsmessig forsvarlig.

OECD har utarbeidet retningslinjer til bruk ved vurdering av nye kreditter til land med begrenset kapasitet til å ta opp nye lån. Dette går kort sagt ut på at GIEK kun vil gi garanti dersom prosjektet er innenfor mottakerlandets økonomiske og sosiale strategi. GIEK vil også forsikre seg om at prosjektet ikke er i konflikt med landets forpliktelser til IMF og Verdensbanken. Slike begrensninger gjelder omlag 60 land og omfatter bare transaksjoner med offentlige kjøpere, statseide selskap og transaksjoner der statlig motgaranti foreligger.

GIEK følger OECD-prinsippene om ansvarlig långiving ("sustainable lending"). Regelverket inneholder blant annet krav om at eksportlån til enkelte land skal inneholde et gaveelement (minimum grant element for external financing). Noen land som har krav til gaveelement kan likevel ta opp kommersielle lån, men kun innenfor bestemte grenser. Siden Norge ikke tilbyr eksportlån med gaveelement, såkalt bundet bistand, kan GIEK kun tilby garantier dersom IMF-avtalene åpner for begrensede kommersielle lån.

Listen over land som omfattes av "sustainable lending"-reglene finner du her.

GIEKs etiske retningslinjer

Korrupsjon undergraver lovlig forretningsaktivitet, fører til konkurransevridning, ødelegger omdømme og utsetter selskaper og enkeltpersoner for risiko. Ved å være en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, ser GIEK på arbeidet med antikorrupsjon som en del av vårt overordnede samfunnsansvar.

GIEK er imot alle former for korrupsjon, og vil arbeide for å redusere risiko for at korrupsjon og bestikkelser forekommer i GIEK, eller i prosjekter GIEK er involvert i.

Kundenes og samarbeidspartnernes tillit til GIEK er grunnleggende for at de skal respektere våre avgjørelser.

Det er ikke nok å treffe riktige valg, våre omgivelser må også kunne se at vi treffer de riktige valgene.

Saklighet og likebehandling gjelder som generell norm innenfor statlig forvaltning

GIEKs medarbeidere skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot – eller legge til rette for å motta – gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til, eller som av giveren er ment å påvirke deres tjenestehandlinger.

GIEKs medarbeidere må ikke bruke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfelle hvor disse fordelene ikke vil påvirke våre tjenestehandlinger.

Alle GIEKs medarbeidere skal lese, forstå og følge GIEKs policy for antikorrupsjonsabeid, og rapportere avvik i henhold til rutiner for håndtering av uønskede hendelser og/eller varsling.

 

GIEK utsteder garantier som forplikter den norske stat, og GIEK er dermed gitt både myndighet og tillit. Det er viktig å verne om GIEKs omdømme og bidra til at alle ansatte og styrets medlemmer har høy etisk bevissthet og integritet.

GIEKs etiske prinsipper skal bidra til at det skapes en felles holdning til etiske problemstillinger. De skal også tjene som grunnlag og ramme for mer detaljerte rutiner som fastsettes av GIEKs ledelse. Det er GIEKs styre som godkjenner GIEKs etiske prinsipper.

GIEKs medarbeidere skal bidra til at tilliten og anseelsen til GIEK blir ivaretatt ved å holde en høy etisk standard, opptre samfunnsansvarlig og etterleve gjeldende lover og regler. Vi plikter å opptre lojalt overfor GIEK både i og utenfor tjenesten.

Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å bidra til at GIEKs omdømme blir ivaretatt. Dette innebærer et krav om å opptre etisk forsvarlig samt å avstå fra ulovlige handlinger og annen tjenesteforsømmelse som kan svekke GIEKs anseelse.

GIEKs ledelse skal sørge for at alle GIEKs ansatte og styrets medlemmer har tilgang til, og kunnskap om de etiske retningslinjer. Den enkelte har selv ansvar for å sette seg inn i, og for å følge retningslinjene.