Våre garantier

GIEK reduserer risikoen i en eksporttransaksjon for eksportør, kjøper eller banken . Med lavere risiko kan partene lettere inngå kontrakten. Dette styrker konkurransekraften til norsk eksport.

Nedenfor finner du en oversikt over garantier som stilles overfor eksportøren, kjøperen og/eller deres banker. Dersom du trenger hjelp til å konkretisere ditt behov, prøv vår tjenestevelger

Søknadsprosessen gir en firetrinns forklaring til våre krav og hvordan søknaden om garanti behandles og følges opp.

Internasjonaliseringsgaranti

GIEK kan stille en garanti til en bank som finansierer en bedrifts investeringer i Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport.

Anbudsgaranti

Garantien refunderer norske selskapers utlegg ved deltagelse i anbudskonkurranser om bistandsfinansierte prosjekter i utviklingsland.

Bondgaranti

I noen tilfeller kan en norsk bedrift bli bedt om å stille bankgaranti til sine utelandske kunder. Bankgarantien kan dekke selve leveransen, forskuddsbetalingen eller andre risikoer som kjøperen tar. Dette kalles bondgarantier. Banken som stiller bondgarantier på vegne av eksportøren kan søke om risikoavlastning hos GIEK. I tilfeller hvor eksportøren har et løpende behov for slike garantier, kan banken søke om en rammeavtale hos GIEK.

Byggelånsgaranti

Gjennom garantiordningen for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs tar GIEK risikoavlastning for banker og bidrar til at norsk verft, offshoreverksteder og lignende får byggelån.

Investeringsgaranti

Garantien fremmer norske investeringer i land med høy politisk risiko. Garantien kan dekke enten egenkapital eller lån.

Kontraktsgaranti

Garantien sikrer at eksportøren ikke lider tap i produksjonsperioden som følge av at utenlandsk kjøper ikke kan betale, f.eks. fordi kjøperen går konkurs før levering.

Kraftgaranti

Dette er en egen, innenlandsk garantiordning som ikke er knyttet til eksport. Kraftgarantien gjelder for betaling i forbindelse med større kontrakter for kjøp eller salg av kraft i Norge.

Långivergaranti

Når GIEK garanterer for kjøperens lånefinansiering, faller eksportkontrakten lettere på plass.

Produksjonslånsgaranti

Garantien kan gis til norske eksportører som trenger finansiering av produksjonskostnader knyttet til spesifikke eksportkontrakter over 50 millioner kroner.

Rembursgaranti

Sikrer pengeoverføringen mellom kjøpers og eksportørs bank. Avlaster banken og indirekte eksportøren.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss på epost garanti@giek.no eller telefon 22 87 62 00 .

 

Kontaktpersoner

Dag Tørvold

Kundeansvarlig

Atle Bjørkheim

Kundeansvarlig